× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Extra impuls voor kringlooplandbouw in Noordoost Brabant

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, komen vanaf 26 april 2021 in aanmerking voor een projectsubsidie. “Door samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe innovaties te stimuleren, geven we een extra impuls aan het verduurzamen van de landbouw in onze regio”, zegt Ben Brands, voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel. De Subsidieregeling en Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant zijn mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost-Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.

De Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant stimuleert innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere agrifood sector. Voor 2021 is een budget van 450.000 euro beschikbaar. Per initiatief is de bijdrage maximaal 50.000 euro, waarmee een aanvrager tot 50% van de projectkosten mag financieren. Deze nieuwe regeling wordt uitgevoerd door RNOB, de samenwerking van de gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant.

Van haalbaarheidsstudie tot testen prototype De nieuwe subsidie is bedoeld voor projecten die een verbetering opleveren voor het milieu (kwaliteit van bodem, water en/of lucht) of die een positieve impact hebben op de natuur, het landschap of maatschappelijke waarden in het gebied. Onder andere onderzoek naar vernieuwingen in teelten of technische innovaties voor bijvoorbeeld stalsystemen of mestverwerking komen mogelijk in aanmerking. Andere voorbeelden zijn de ontwikkeling van nieuwe gebieds- of marktconcepten en organisatievorming die bijdragen aan kringloop-landbouw.

De projectsubsidie is bestemd voor innovatieve activiteiten die zich onderscheiden van al lopende activiteiten in het kader van AgroProeftuin de Peel en waarin tenminste twee partijen, bijvoorbeeld agrarische ondernemingen en kennisinstellingen, samenwerken.
Een voorbeeld uit het recente verleden is het project ‘Maïs telen in permanent grasland’. Hierin ontwikkelde een samenwerkingsverband van loonbedrijven en kennisinstituten een alternatieve, milieuvriendelijke teeltmethode voor snijmais. Dit project ontving subsidie uit een voorloper van deze nieuwe regeling.

Na zaaigeld extra impuls in ondersteuningspakket AgroProeftuin de Peel De Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant is onderdeel van het pakket mogelijkheden die AgroProeftuin de Peel biedt aan ondernemers om kringlooplandbouw in de regio te stimuleren. In maart 2021 werd al de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant opengesteld. Met deze ‘zaaigeldregeling’ komen individuele ondernemers in aanmerking voor maximaal 5000 euro als bijdrage voor het realiseren van hun innovaties.
Ben Brands: “Deze projectsubsidie is de perfecte aanvulling op het zaaigeld. Ik ben heel blij dat we nu ook grotere initiatieven voor kringlooplandbouw kunnen ondersteunen”.

 Voor meer informatie over AgroProeftuin de Peel, zie de introductiefilm op de website. AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van Provincie Noord-Brabant, RNOB, AgriFood Capital, ZLTO, Wageningen UR en HAS hogeschool.

 

Zie ook www.agroproeftuindepeel.nl


naar boven