× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Landbouwgrond langs Waddenkust wordt zoveel mogelijk natuurinclusief

Wat moet er de komende dertig jaar gebeuren om landbouw langs de noordelijke Waddenkust natuurinclusief te maken? Het antwoord op die vraag ligt sinds donderdag 11 februari op tafel in de vorm van een actieplan en een toekomstbeeld. De plannen werden aangeboden aan landbouwgedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en zijn collega Klaas Fokkinga van Fryslân. Het plan is een uitwerking van de zogeheten Regiodeal, waarin het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld voor landbouwprojecten in acht gebieden in de drie noordelijke provincies. Een daarvan is de zogenoemde 'kleischil': het gebied langs de Waddenzee tussen Harlingen en Delfzijl.

Goede boterham verdienen met circulaire landbouw
In deze kleischil werken voornamelijk akkerbouwers (en in mindere mate veehouders), waarbij de akkerbouw zich vooral richt op de teelt van pootaardappelen. Het streven is dat zoveel mogelijk boerenbedrijven langs de Waddenkust over dertig jaar circulair zijn en dat daarmee tevens een goede boterham te verdienen is.

In het plan wordt de bodem in het gebied als uitgangspunt genomen. Allerlei maatregelen, zoals verruiming van het bouwplan, vermindering van het gebruik van kunstmest en het gebruikmaken van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de bodem verbetert, waarmee ook de biodiversiteit toeneemt.

Bestaand landschap aantrekkelijker maken
De boeren in het gebied krijgen het stuur in handen van de veranderingen, waarbij ze worden ondersteund door onderwijsinstellingen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit.

Ideeën staan er genoeg in het plan. Zo wordt onder meer voorgesteld een regionale kringloop op te zetten en de samenwerking tussen akkerbouw en veeteelt te stimuleren. Oog moet er ook zijn voor het in standhouden van het landschap en dat aantrekkelijker te maken door natuurvriendelijke bermen, akkerranden en dijken.

Verkoop in lokale supermarkten
Een betere verbinding maken met de maatschappij is een van de doelen die de agrarische sector in het Waddengebied zich stelt. Om dat voor elkaar te krijgen wordt gedacht aan het geven van voorlichting op scholen, het verkopen van in het gebied geteelde producten in lokale supermarkten en het opzetten van een fietsroute met een begeleidende app met informatie over boerenbedrijven langs de route.

Oplossingen voor bodemdaling en verzilting
In het plan wordt niet alleen gekeken naar wat er op het eigen bedrijf kan worden gedaan. Er wordt ook ingespeeld op bodemdaling, verzilting, energietransitie en klimaatverandering en nagedacht over hoe zoet water langer kan worden vastgehouden in het gebied. Ook de mogelijkheden van het opvangen van regenwater op het eigen erf om daarmee het gebruik van leidingwater te verminderen wordt onderzocht.

Volgens de opstellers van plan is samenwerking de voorwaarde voor slagen ervan. Daarbij wordt niet alleen van boeren een inspanning verwacht, maar moeten ook regionale en lokale overheden en andere betrokkenen, zoals banken, maatschappelijke partijen en consumenten een bijdrage leveren.

'Samen werken aan duurzame sector'
Gedeputeerde Henk Staghouwer nam namens de provincie Groningen het plan in ontvangst. 'Ik ben er trots op dat het de agrarische sector en de vele andere betrokkenen dit plan in twee jaar hebben opgesteld. Daaruit spreekt ambitie en de wil om samen te werken aan een duurzame, hoogstaande, circulaire sector en een aantrekkelijk landschap. In 2023 wordt het nieuwe landbouwbeleid vastgesteld. Met dit plan hebben we een voorsprong van twee jaar en hebben we goud in handen.'

Zie ook: Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland


naar boven