× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

CleanTech Regio

De regio
De Cleantech Regio is het groene gebied in de provincies Gelderland en Overijssel waar de Veluwe, Salland en de Achterhoek samenkomen. Onze regio kent een centrale ligging in het land langs belangrijke corridors als de A1, de A50, en de IJssel. Met voldoende ruimte voor groei herbergen we nu al 440.000 inwoners en bijna 40.000 bedrijven.

Opgaven
De Cleantech Regio heeft de potentie en ambitie om duurzaamheids- en maatschappelijke innovaties op grote schaal toe te passen en proeftuin te zijn voor nationale en regionale opgaven op het gebied van circulaire economie, energietransitie, een toekomstbestendige leefomgeving en slimme en schone mobiliteit.

Ambitie en aanpak
In de Cleantech Regio Deal wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De deal bouwt voort op drie thema's van de Cleantech Regio Agenda: de energietransitie, circulaire economie en human capital. De Regio Deal kent hiervoor twee actielijnen: 'Cleantech werkt' en 'Groene Groei' waarbij de eerste zich richt op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, inclusief het mobiliseren van bewoners die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben. De tweede actielijn richt zich op het verder ontwikkelen van biogas, waterstof en duurzame energie, het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en het stimuleren van de circulaire economie.

Partners en investering
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk (€ 7,5 mil), provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Meer informatie
Je leest meer over onze Cleantech Regio op www.cleantechregio.nl. Volg ons op www.linkedin.com/company/cleantech-regio-stedendriehoek, www.facebook.com/cleantechregion en/of https://twitter.com/CleantechRegio. Ook kun je je abonneren op onze maandelijkse nieuwsupdate boordevol innovatie en Cleantech.


naar boven