× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Midden- en West-Brabant

De regio
Midden- en West-Brabant ligt centraal in de Vlaams-Nederlandse Delta, op (inter)nationale kennis- en vervoersassen, tussen Mainports Rotterdam en Antwerpen en Brainport Eindhoven. Naast toonaangevende grote bedrijven in de maakindustrie en de logistiek is Midden- en West-Brabant vooral een regio met een zeer omvangrijk en krachtig MKB.

Opgaven
De centrale opgave voor Midden- en West-Brabant is om met name het
MKB in de maakindustrie en de logistiek slimmer, duurzamer en circulair te
maken.

Het versneld delen, doorstromen en verwaarden van kennis - op
het gebied van procesinnovatie, het toepassen van data (digitalisering) en
technologie en de kwaliteit van het menselijk kapitaal - in specifieke
interactiemilieus vormt de sleutel voor deze urgente opgave.

Ambitie en aanpak
In de periode 2019-2022 wil de regio Midden- en West-Brabant (nationale) proeftuin zijn in de transitie naar verantwoorde productie en distributie.
Concreet gaan we proeftuin voor verantwoorde productie en distributie in triple-helix-verband en samen met het Rijk, de provincie en andere regio's, deze ambitie met 17
projecten realiseren. Deze 17 samenhangende projecten concentreren zich op de
volgende schakels en cross-overs in de value- and supply keten :
A. SLIMMER EN DUURZAMER EN VOEDEN
B. SLIMMERE EN DUURZAMERE BIO-BASED MATERIALEN
C. SLIMMER EN DUURZAMER VERVOEREN
D. SLIMMER EN DUURZAMER ONDERHOUDEN
E. SLIMMER EN DUURZAMER KENNIS DELEN EN LEREN

Partners en investering
Partners: Midpoint Brabant, REWIN West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, gemeente Tilburg, gemeente Breda.

Betrokken organisaties: Triple helix Stuurgroep Economic Boards Midden- en West-Brabant, Economic Board West-Brabant, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie en
lokale overheden hadden al 115 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer informatie
www.midpointbrabant.nl
www.west-brabant.eu
www.rewin.nl
www.ebwb.nl


naar boven