× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Viitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove (Utrecht)

De regio
In algemene zin gaat het goed met de regio Utrecht. Onder het motto 'Gezond Stedelijk Leven voor iedereen' werkt de regio verder aan deze positieve ontwikkeling.
Hoewel het over het algemeen goed gaat, profiteren niet alle gebieden daarvan. Een aantal gebieden scoort slecht op sociaal economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid.

Opgaven
De wijken Overvecht, Batau en Vollenhove zijn alle drie typische naoorlogse uitleglocaties. De meervoudige problematiek in de wijken varieert van toegenomen criminaliteit, toename van de concentratie van mensen in een kwetsbare positie tot een weinig duurzaam en ongezond leefmilieu. Het zijn ook wijken waar veel kracht en potentie in zit. In samenwerking met bewoners en professionals zijn al goede stappen gezet. Het verbeteren van de leefbaarheid, het aanpakken van de meervoudige problematiek en benutten van de potentie staan voorop in deze Regio Deal.

Ambitie en aanpak
Met de Regio Deal wordt een stevige impuls gegeven om het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht, Batau en Vollenhove te verbeteren. Met deze Regio Deal zetten we in op het benutten van deze potentie en het bouwen aan leefbare, veilige en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. Wijken waar iedereen mee kan doen, iedereen zich thuis mag voelen en mensen verder komen in het leven. Met een integrale aanpak op de thema's gezondheid, onderwijs, participatie en armoede, veiligheid en ondermijning en wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid dragen we bij aan het versterken van de brede welvaart in Overvecht, Batau en Vollenhove.

Partners en investering
Met deze Regio Deal gaan we als één overheid aan de slag in de wijk. Dit is een relatief nieuwe manier van interbestuurlijk samenwerken. Tegelijk wordt uitvoering gegeven aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Samenwerking tussen rijk, regio en andere partijen wordt vanwege de complexiteit en integraliteit van vraagstukken steeds crucialer. Door dicht op de samenleving als 'één overheid' te opereren, kan direct worden geschakeld tussen de diverse overheidslagen, kunnen knelpunten (in wet- en regelgeving) gezamenlijk en gericht worden opgelost en leidt de effectieve kennisuitwisseling tussen partijen er bovendien toe dat het gezichtsveld van de diverse overheidslagen wordt verbreed en verdiept.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Rijk heeft een bedrag gereserveerd van €15 miljoen voor deze Regio Deal. Naast het Rijk doet ook de Provincie Utrecht een bijdrage, deze is € 3,6 miljoen. Ook de gemeenten Utrecht, Zeist en Nieuwegein doen een forse investering.

Meer informatie
Meer informatie volgt.


naar boven