× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Zeeland

De regio
Zeeland, de naam zegt genoeg. Eilanden, zeearmen, zandplaten: de regio heeft een kustlijn van 650 km. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van andere regio's. Het biedt ondernemers en inwoners volop mogelijkheden om te innoveren.

Opgaven
De omvang en bevolkingsdichtheid, de eilandenstructuur, ligging aan de grens en de demografie bepalen de opgaven voor Zeeland. Kansen ziet Zeeland in de wisselwerking tussen land en zee, kansen voor vergroening van energie en industrie, een sterke agro-foodsector, aantrekkelijke recreatiegebieden, havens en bijbehorende logistieke sector.
Partijen werken via de Regio Deal Zeeland samen om het leef- en vestigingsklimaat van Zeeland te versterken, gericht op structurele effecten voor de (toekomstige) inwoners, bedrijven en toeristen in Zeeland.

Ambitie en aanpak
We investeren in een samenhangend pakket voor een sterk, bestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat van de regio. Onze ambitie steunt op drie pijlers:
Kennis en innovatie: Verbeteren en verbreden van innovatie- en startupvoorzieningen en verstevigen van het groen onderwijs en het b├Ętaonderwijs en -onderzoek.
Verbetering van de leefbaarheid door inzet op de woningvoorraad, de bereikbaarheid van scholen voor leerlingen/studenten, behoud van voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen, regionale arbeidsmarkt, kwaliteit van de Zeeuwse kust en cultuurvoorzieningen.
Versterken van voorzieningen voor bedrijven: toekomstbestendige, duurzame bedrijventerreinen en innovatieve circulaire toepassingen.

Partners en investering
De deal wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met de vele regiopartners in de verschillende projecten en is voor de regio ondertekend door de provincie Zeeland. De Economic Board Zeeland zet zich samen met de provincie actief in om de uitvoering van het Investeringsprogramma waar nodig te ondersteunen en te zorgen voor verbindingen met andere initiatieven binnen en buiten Zeeland. In de Board hebben vertegenwoordigers van bedrijven, economische clusters, kennisinstellingen, beroepsonderwijs en overheden zitting.
Het Rijk brengt 35 miljoen euro in, de regio 39,5 miljoen.

Meer informatie
Sites en social media kanalen van provincie Zeeland en Economic Board Zeeland
www.zeeland.nl
www.economicboardzeeland.nl
https://www.instagram.com/provinciezeeland/
https://twitter.com/provzeeland
https://www.linkedin.com/company/provinciezeeland/
https://twitter.com/ebzld
https://www.linkedin.com/company/economicboardzeeland


naar boven