× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Noordoost Brabant

De regio
Noordoost-Brabant is een regio die van oudsher een stevige positie heeft in landbouw en voedselverwerking. Waar aanpakkers en doorzetters wonen, werken en leven en waar de hechte community centraal staat. Als motor van de regionale economie zorgt agrifood voor sterke bedrijvigheid in andere groeisectoren als de maakindustrie, logistiek, bouw en hightech.

Opgaven
Door de transities in de landbouw, natuur en energie en veranderingen in de samenleving (o.a. vergrijzing, digitalisering) raakt het 'goei leven' in de regio uit balans. De traditionele groeisectoren zorgen niet meer vanzelfsprekend voor welzijn, welvaart en sociale verbinding. Jong talent trekt weg, stallen staan leeg, ondermijning dreigt.

De regio gaat voor het perspectief van vitale dorpen en steden. Voor een leefbaar en gewaardeerd platteland. Voor moderne bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen vanuit markt en maatschappij. Een regio waar mensen zijn voorbereid op het werk van de toekomst.

Ambitie en aanpak
Onze ambities zijn samengevat in drie pijlers: 'goed leven', 'fijn wonen' en 'anders werken'. Door op alle pijlers tegelijk in te zetten (integrale aanpak) zorgen we voor een kantelpunt.

Goed leven - verbeteren van het blijfklimaat
Betere leefbaarheid in de dorpen, bereikbare en vitale voorzieningen, aanpak van de leegstand in centra, voedseleducatie en leven lang ontwikkelen.

Fijn wonen - slim inrichten van de leefomgeving
Duurzame leefomgeving klaar voor klimaatverandering, energietransitie en kringlooplandbouw. Verbeteren van de kwaliteit van lucht, water en bodem.

Anders werken - ontwikkelen van een nieuw economisch perspectief
Realiseren van slimme, duurzame en waardevolle voedselketens. Nieuwe bedrijvigheid en verdienmodellen in agrifood samen met hightech.

Partners en investering
Regio Noordoost Brabant
AgriFood Capital
Noordoost Brabant Werkt
Provincie Noord-Brabant
Rijk

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn medeondertekenaars van deze deal.

Totale investering in de brede welvaart in Noordoost-Brabant van alle partners samen bedraagt ruim 40 miljoen euro. De Rijksbijdrage is 10 miljoen euro.

Meer informatie
We hebben geen aparte website en bijv. social media kanalen voor de Regio Deal maar hanteren wel een lichte huisstijl met logo en iconen. Toe te passen door partners, projecten, bestuurders en uitvoerders in hun communicatie. Te gebruiken hashtag: #regiodealnob
Landingspagina op website Regio Noordoost Brabant (als programma-organisatie) https://www.regionoordoostbrabant.nl/regio-deal-noordoost-brabant-2020.
Website Regio Noordoost Brabant (programma-organisatie Regio Deal) www.regionoordoostbrabant.nl
Twitterkanaal: @RegioNOB, LinkedIn https://www.linkedin.com/regionoordoostbrabant


naar boven