× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

ZaanIJ

De regio
Eind 2019 is de Regio Deal ZaanIJ gesloten tussen het Rijk, de provincie Noord Holland en de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan. De ambitie van deze Regio Deal is om de brede welvaart van vier wijken rondom de Noorder IJplas te versterken. Het gaat om de wijken Tuindorp Oostzaan, Molenwijk (Amsterdam-Noord) en Poelenburg en Peldersveld (Zaanstad). Het gebied waar de opgave zich voordoet ligt in de Metropoolregio Amsterdam.

Opgaven
De Metropoolregio Amsterdam kent een sterke economische groei, maar teveel mensen in de steden delen onvoldoende mee in de toename van de welvaart. Ruimtelijke uitsortering, een ongelijke verdeling van groepen over de ruimte, doet zich voor doordat in bepaalde wijken (vaak met een grote voorraad sociale woningbouw) relatief veel kwetsbare gezinnen wonen. Er dreigt dan een 'metropool van twee snelheden' te ontstaan. Dit proces is goed zichtbaar in Zaandam en Amsterdam-Noord. Het waterfront van Zaan en IJ zal in de toekomst hoogstedelijke werkwoonmilieus herbergen, maar aan de overkant van de weg zijn er oude volksbuurten, vaak sociaal maar ook fysiek geïsoleerd en in zichzelf gekeerd, kampend met problemen van sociaaleconomische aard en ondermijning. De noodzaak om deze buurten te verbinden en elke buurt en wijk onderdeel te laten zijn van de stad en de metropool is essentieel voor een inclusieve, ongedeelde regio.

Ambitie en aanpak
De inzet van de Regio Deal is deze bestaande, kwetsbare wijken beter te verbinden met de dynamiek van de regio, via investeringen in fysieke en sociale verbindingen met de omgeving en in de wijken zelf. We doen dat via drie pijlers:
- Leefkwaliteit en groen bevorderen via investeringen in recreatieve en groenblauwe verbindingen en voorzieningen
- Ontplooiingskansen vergroten voor kinderen en jongeren via investeringen in voorzieningen en ondersteuning op het gebied van onderwijs en scholing.
- Ondermijning en sociale ontwrichting tegengaan

Een drietal grotere opgaven komen in deze Regio Deal samen. De gemeenten Zaanstad en Amsterdam werken allereerst samen aan de gebiedsontwikkeling ZaanIJ, de grootste transformatieopgave van de MRA waarbij de stedelijke weefsels van Zaanstad en Amsterdam stapsgewijs aan elkaar worden gesmeed met hoogstedelijke woonwerkmilieus in het centrum van de metropool. Ten tweede werken de steden aan de grote sociaal-fysieke en sociaaleconomische opgaven in de oude wijken, en aan de verbinding van deze wijken met de dynamiek van de transformatielocaties en stadscentra (de ongedeelde wijk: bestaande wijken profiteren mee van investeringen, een meekoppelkans). Voor het werken aan deze opgaven in de wijken is een sterke deelname van de bewoners aan de regionale dynamiek (denk aan de regionale arbeidsmarkt) van groot belang. In het kader van deze deal richten we ons daarom specifiek op de vier wijken: Poelenburg en Peldersveld in Zaanstad, en Tuindorp Oostzaan en Molenwijk in Amsterdam. Deze wijken liggen pal naast, maar zijn slecht verbonden met de te transformeren waterfrontterreinen. Samen met Oostzaan kijken we ook naar de aansluiting van het dorp Oostzaan op deze ontwikkelingen.

Partners en investering
- Rijksoverheid:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK);
Ministerie van Milieu en Wonen (M&W);
Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V);
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
- Provincie Noord Holland
- Gemeente Zaanstad
- Gemeente Amsterdam
- Gemeente Oostzaan

Samen met deze partners worden concrete activiteiten en projecten opgepakt. Voor de Regiodeal ZaanIJ is 15 miljoen beschikbaar, waarvan 7.5 miljoen via de Regio-envelop.


naar boven