× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Den Haag Zuid-West

De regio
Deze Regio Deal Den Haag Zuidwest richt zich op de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Met een inwonersaantal van circa 70.000 inwoners hebben deze vier wijken een omvang van een stad als Gouda.

Opgaven
Het gaat niet goed met de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Deze wijken in Den Haag Zuidwest hebben te maken met armoede, langdurige werkeloosheid, gezondheidsproblemen en kansarme jongeren die opgroeien in een sociaal zwakke omgeving. Bijna de helft van de bewoners heeft moeite om rond te komen en men voelt zich vaak niet veilig in de buurt. Dat moet nodig veranderen, en daarom investeren het Rijk en de gemeente Den Haag voor 4 jaar in Den Haag Zuidwest. Er is een Regiodeal gesloten en er is gestart met de uitvoering van een eerste zeventiental projecten.

Ambitie en aanpak
De opgave waar Den Haag Zuid-West voor staat vraagt om een integrale aanpak. Binnen het sociale domein onderscheiden wij hiervoor drie pijlers: gericht op de samenleving, het individu en toeleiding naar werk. Concreet gaat het om: 1. Samenleving en participatie 2. Vitale inwoners 3. Activeren, leren en werken (inclusief wijkeconomie). De pijlers zijn vanwege de integrale aanpak bewust niet scherp afgebakend maar lopen vloeiend in elkaar over. Voor het versterken van de buurt (pijler 1) zijn vitale inwoners nodig (pijler 2). Vitale inwoners hebben meer kans op werk (pijler 3) onder andere in de bouw en energie transitie. Via pijler 3 kunnen we zorgdragen voor het versterken van de buurt (pijler 1).

Partners en investering
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

De gemeente draagt € 10 miljoen bij aan de regiodeal. Het rijk draagt voor € 7,5 miljoen bij.
De Regiodeal-gelden zijn beschikbaar voor de komende vier jaar. Maar voor Zuidwest is het van belang dat er duurzaam in de wijken wordt geïnvesteerd en dat de projecten structurele diensten of plekken worden. Zuidwest moet een gebied worden en vervolgens ook blijven waar je goed kan wonen, recreëren en ondernemen.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is hierbij van essentieel belang, van bewoners tot professionele ondersteuners, van de Rijksoverheid tot de gemeente en van bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties. De insteek is dan ook om het bedrijfsleven te vragen om te participeren in de aanpak en een bijdrage te leveren aan projecten, nu of in de toekomst.

Meer informatie
Website is nog in de maak


naar boven