× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Noord-Oost Friesland/Holwerd aan Zee

De regio
Noordoost-Fryslân heeft de ambitie om uit te groeien tot een sterke economische regio waar ondernemerschap en innovatie een grote rol spelen. Kenmerkend voor de regionale economie zijn het sterke arbeidsethos en de doenersmentaliteit. De regio zet in op de sterke sectoren agrofood, metaaltechniek en bouwnijverheid. Daarnaast bieden de unieke natuurkwaliteiten van de regio (Nationale parken, Nationaal Landschap, Wadden) volop kansen voor recreatie en toerisme.

Opgaven
Om de leefbaarheid van Noordoost-Fryslân te kunnen waarborgen, heeft de regio een vitale en duurzame economie nodig. Daarom hebben overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen. Door de extra impuls en samenwerking groeit de economische vitaliteit, wordt de werkgelegenheid gestimuleerd en kan de leefbaarheid in de regio behouden blijven.

Ambitie en aanpak
Vanuit de regio Noordoost-Fryslân zijn twee voorstellen voor een Regio Deal ingediend gericht op hetzelfde perspectief: een krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Met de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt ingezet op het versterken van de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, het stimuleren van innovatie en ondernemerschap (waaronder ook aandacht voor natuur en landbouw) en regiomarketing. Met het plan Holwerd aan Zee wordt ingezet op het behouden en versterken van de leefbaarheid en werkgelegenheid (recreatie en toerisme) in Holwerd en de rest van Noordoost-Fryslân door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en door een open vaarverbinding aan te leggen met het Werelderfgoed Waddenzee. Kortom: één perspectief met twee sporen waarvoor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samenwerken binnen één Regio Deal: de Regio Deal Noordoost-Fryslân.

Partners en investering
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Het Rijk investeert totaal 25 miljoen euro in de regio, waarvan 18 miljoen naar Versnellingsagenda en 7 miljoen naar Holwerd aan Zee gaat. De vier Noordoost Friese gemeenten investeren samen met de provincie, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen in de projecten die de regio economisch vooruithelpen.

Meer informatie
Meer informatie over Holwerd aan Zee: www.holwerdaanzee.nl
Stichting Qop werkt als aanjager, verbinder en samenwerkingspartner voor de projecten die subsidie aanvragen uit de Versnellingsagenda. Meer informatie over de Versnellingsagenda is daarom te vinden op: www.qop.nl

Volg ons via :
Social media kanalen Versnellingsagenda:

Twitter Qop: @qop_nof (https://twitter.com/qop_nof)
LinkedIn Qop: https://www.linkedin.com/company/qop-noordoost-frysl%C3%A2n/?viewAsMember=true
Social media kanalen Holwerd aan Zee:
Twitter: @HolwerdaanZee
Facebook: @HolwerdaanZee
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stichting-holwerd-aan-zee/


naar boven