× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Achterhoek

De regio
De Achterhoek is een economisch krachtige en innovatieve grensregio met veel gespecialiseerde maakbedrijven. Er heerst van oudsher een sterke samenwerkingscultuur, zowel bij inwoners, bedrijven als bij maatschappelijke partners. Trend en traditie gaan hand in hand. We zetten onze kracht van open innovatie in, om daarmee onze uitdagingen aan te gaan.

Opgaven
Het is nodig productiever, inventiever en gezonder te worden. Er is een toenemend tekort aan personeel vooral in de techniek en zorg, we moeten talenten aantrekken, ontplooien en binden. De huidige woningvoorraad voldoet niet aan de toekomstige vraag. We kiezen voor een samenhangende aanpak. Daar hoort ook een betere bereikbaarheid en schone leefomgeving bij, onder andere door koploper te blijven in de kringlooplandbouw.

Ambitie en aanpak
We werken met drie pijlers. 1. Smart Economy: De economie verder brengen door 'slim innoveren' en met 'slim werken, werven en leren' onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden. Inzet op circulair ondernemen (ook in de landbouw) en de (fijnmazige) bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijven. 2. Smart Living: Vraag en aanbod op de woningmarkt in balans brengen en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Het transformeren of slopen van leegstaand vastgoed en de zorg voor het buitengebied: de vrijkomende agrarische bebouwing en het tegen gaan ondermijnende criminaliteit. 3. Smart Governance: Verder ontwikkelen van de 8RHK samenwerkingsstructuur en de samenwerking met onze Duitse buren. Het in beeld brengen en houden hoe de Achterhoek er voor staat (monitoring).

Partners en investering
De Regio Deal Achterhoek 2019-2022 is een overeenkomst tussen het Rijk (zes ministeries), provincie Gelderland en de Achterhoek Board. Hierin zitten naast de 7 gemeenten en provincie, vertegenwoordigers van de zorgorganisaties, onderwijs, woningbouwcorporaties en het bedrijfsleven in de Achterhoek.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Naast de 20 miljoen die het Rijk bijdraagt dragen deze partijen gezamenlijk ook minimaal 20 miljoen bij. Op dit moment is die bijdrage vanuit de partners aan projecten al ruim 27 miljoen, tegenover 10 miljoen vanuit de Regio Deal.

Meer informatie
Meer informatie staat op www.8rhk.nl
Volg ons via:
https://twitter.com/8rhk_
https://www.linkedin.com/company/8rhk/
https://www.facebook.com/Achterhoekambassadeurs/
https://www.youtube.com/channel/UC2cAQ_uh5sarQ752cA39pyg


naar boven